زما په ګاډۍ

ستاسو کارټ اوس مهال خالي دی.

بېرته ستوری